O nás

V pozadí webovej stránky MasterNN (Majster Neurónová Network) sú dve fyzické osoby a to: RNDr. František Gachulinec PhD. a Ing. Emil Jakubík.

F. Gachulinec je absolventom Matematicko-fyzikálnej fakulty UK v Bratislave a bývalým učiteľom matematiky a programovania na stredných a vysokých školách s vedeckou hodnosťou PhD. z ekonómie, kde sa venoval hlavne ekonometrii, lineárnemu a nelineárnemu programovaniu, sofistikovaným matematickým optimalizačným technikám, modelovaniu ekonomických procesov a data miningu. Užšie bol v oblasti ekonómie zameraný na monetárnu politiku a jej modelovanie. Je autorom niekoľkých publikácií v karentovaných ekonomických časopisoch napr. GACHULINEC, F.: Monetárnopolitické pravidlá v režime inflačného cielenia. In: Ekonomické rozhľady, ročník 32, 1/2003, s. 17-39; GACHULINEC, F.: Maastrichtské cielenie – modelový prístup. In: Ekonomický časopis/Journal of Economics. Vol. 52, no. 4 (2004), p. 481-497.

F. Gachulinec má dlhoročné skúsenosti aj v oblasti programovania hlavne: python, django, wagtail, tensorflow, OpenCV, PHP, javascript, angularjs, objektové programovanie, architektúry MVC a podobné k MVC, operačné systémy Windows a Linux distribúcie. Umelej inteligencii; hlavne machine learning, data mining a deep learning; sa venuje už niekoľko rokov, ostatný rok na full time. Predmetom jeho záujmu je hlavne práca s obrazom; rozpoznanie objektov; čítanie dokumentov; konštrukcia neurónových sietí, tréning, validácia a testovanie neurónových sietí.

Emil Jakubík vyštudoval odbor Technická kybernetika na Elektrotechnickej fakulte STU Bratislava. Tu sa prvýkrát dôkladnejšie zaoberal pojmom umelá inteligencia prostredníctvom programovacieho jazyka LISP.
Po škole pracoval ako grafický a webový dizajnér v spoločnostiach Wiktor/Leo Burnett a Mark/BBDO.
V roku 1999 sa osamostatnil a neskôr založil spoločnosť Xion. Viedol vývoj firemného redakčného systému WebEdit, ktorý generuje samostatné weby i server so šablónovými stránkami.
Ovláda problematiku komplexného návrhu a rozvoja webových stránok a aplikácií. Programuje v jazykoch PHP, Java, Python a JavaScript.
Od roku 2017 sa intenzívne venuje umelej inteligencii, najmä neurónovým sieťam a ich použitiu v praxi.

Ďalšie príklady využitia machine learning, deep learning a neurónových sietí sa zobrazia kliknutím na tento button: Email Partner v podmenu Umelá inteligencia.
symbol